Info fra bestyrelsen

2017 Meddelelser- Info - m.m


Vandlukning

Husk, der lukkes for vandet d.28 okt. aflæsning af vandure skal være os i hænde senest d.8/11, send det på haver.nordjyskkreds@stofanet.dk eller 28552127.
Samtidig er sæsonen jo slut og man skal hjem til vinterboligen, Ha en god vinter. Bestyrelsen


Referat fra ekstraordinær generalforsamling

13. september 2017 kl. 19 i Oasen

Inger er ordstyrer – Pia er referent.

Der er mødt 35 frem til mødet.

  1. Valg af ny kasserer da Pia Larsen går af på grund af sygdom.
    René Ottkjær Have 62, bliver foreslået og valgt til ny kasserer.
  2. Der uddeles jubilæumsgave til Mitzi og Børge Have 109F, de har haft haven i 35 år.


Ekstra meddelelse juli 2017

Fællesarbejdsdag:

Denne dag er PLIGTARBEJDE i forhold til vores vedtægter jfr. § 8. Er du forhindret i at møde op denne dag, SKAL du melde afbud til Inger på tlf. 2855 2127 eller Pia på tlf. 2040 7186. Såfremt du IKKE møder op og IKKE har meldt afbud, kan du idømmes et gebyr på 300 kr. jfr. § 8.2

Der vil i år være Fællesarbejdsdag for alle foreningens medlemmer
så sæt X i kalenderen og tag arbejdstøjet på

D. 9. september 2017 kl. 9.30 – 15.

Vi glæder os til at se ALLE deltage, så vores fælles forening kan fremstå i pæn og velholdt stand.
Mød op i arbejdstøjet til en hyggelig dag og lad os få vores fælles forening til at skinne flot igen 😊 Husk jo flere vi er, jo mere får vi gjort og det er jo vores alles forening 😉

Program for dagen:

Kl. 9.30 – 10.15: Vi samles på Fællespladsen ved Oasen, hvor vi starter med et rundstykke og en kop kaffe/te. Her er der mulighed for at melde sig til de forskellige opgaver. Der vil være opgaver til både store som små og ung som gammel.

Kl. 10.15: Går vi ud til de forskellige opgaver

Eksempler til hvad som skal laves:
Male betonstolper for enden af gaderne
Fjerne ukrudt i sandkasse, ved gyngerne og legepladsen

Rengøre og male legehusene – her vil vi gerne have børnene til at hjælpe

Rengøring i Oasen
Male vinduer i Oasen

Fylde huller i gaderne med knust asfalt
Samle affald i læbælterne og på foreningens areal
Bord/bænke ved Oasen – brædder skiftes og males

Gøre P.pladser i alle gaderne rene for ukrudt

Skifte wc på dametoilet

Bage kage/lave sandwich/hotdogs til alle

Dele kolde øl, vand og kage ud til det arbejdende folk på fællespladsen og i gaderne

Der vil løbende komme flere forslag til hvad som skal laves, så denne liste er ikke definitiv. Har du noget som du tænker kunne komme på listen så vores fællesarealer er velholdte og pæne, så kontakt Inger eller Pia på telefon, sms eller mail 😊

KL. 12.30: Forfriskninger kommer rundt til Alle

Kl. 15: Slutter vi dagen af med Hot-dogs i Oasen og evaluerer på hvordan dagen er gået og hvor langt vi nåede med opgaverne.

HUSK!! denne dag er PLIGTARBEJDE i forhold til vores vedtægter jfr. § 8.
Er du forhindret i at møde op denne dag, SKAL du melde afbud til Inger på tlf. 2855 2127 eller Pia på tlf. 2040 7186. Såfremt du IKKE møder op og IKKE har meldt afbud, kan du idømmes et gebyr på 300 kr. jfr. § 8.2. Sidste frist for afmelding til fællesarbejde er d. 5/9.

 

Sommerfest:

Sommerfesten i år er desværre aflyst da vi ikke har fået respons fra havelejerne om forslag til festen, samtidig er medlemmerne i bestyrelse meget booket op og har ikke tid/overskud til at arrangere festen.

 

Fællesspisning:

Vi har sidste fællesspisning i Oasen onsdag d. 12. juli kl. 18 – menuen er denne gang sammenkogt ret med ris, kartofler og salat, prisen er 30 kr. Kom og vær med til et par hyggelige timer.

 

Banko:

Vi har nu holdt banko 2 gange og der er plads til at flere kommer og er med.
Det er i Oasen tirsdage kl. 19 d. 18/7 + 1/8 + 5/8 + lørdag d. 2/9 kl. 14

 

HUSK- HUSK- HUSK- HUSK- HUSK- HUSK- HUSK- HUSK- HUSK- HUSK- HUSK- HUSK-

Havelejen skal være betalt senest d. 1 august, så hold øje med dit girokort i postkassen, hvis ikke du er tilmeldt PBS. Har du ikke modtaget dit girokort senest d. 27/7, så kontakt Pia 20407186 eller Inger 28552127, da man får et gebyr på 300 kr. hvis lejen betales for sent.

Fortsat god sommer 😊

Fra Bestyrelsen

 


Meddelelse nr. 2 -2017

Fællesspisning

Vi har afholdt  det 2 gange, og det har været hyggeligt og vi fik noget dejligt  mad, der kan godt være nogle flere og det er ikke dyrt.
Næste fællesspisning er onsdag d. 12. juli kl. 18 - se menuen i kassen på Fællespladsen

Loppemarked

Husk vi har loppemarked d. 10 juni

Sankt Hans

Tilmeldelse  medfølger.

Hækklipning

Første gang klipning starter d. 24 juni og slutter d. 9 juli. Husk Klipning før og efter disse datoer er ikke tilladt (gebyr 300 kr.) højden 1.60 m og bredden 0.50 m.

P:Pladser Og Parkering

I skal alle være med til at holde vores P. pladser rene for ukrudt, det uanset om man er gående, cyklist    eller bilist.

Bilerne skal parkeres så der er plads til alle, der er beregnet 1 P-plads pr. have. Kan traileren så være der er det ok, ellers må de fjernes.

Renovation

Containerne i gaderne er ikke til papir og blade, glas og flasker samt dåser, de er kun til køkkenaffald - den pose der er under jeres køkkenbord.  
Hvis alle overholder det er der plads nok.

Affaldspladsen er ikke til storskrald det må man selv få væk.

Haveaffaldet skal køres helt ind på pladsen, så der er plads til alle.

Læbælterne

Kommunen kommer og klipper græsset 1 gang om året, havelejerne skal fortsat holde stykket 1 meter fra hækken rent for ukrudt, der må gerne stå en flytbar kompost og man må fortsat strø hækaffald i et jævnt lag der hvor der ikke er sået græs. Da kommunen kun kommer 1 gang om året og slår græsset i læbæltet er det op til den enkelte om de selv vil holde dette,

Haveleje

Husk haveleje skal betales  senest d. 1august, brug jeres girokort.

Flytning

I skal huske at melde flytning til formanden senest 14 dage efter at I er flyttet, vi får ikke besked om flytninger fra folkeregistret. Vi vil også gerne have mail-adresser  på dem der ikke har  meddelt den endnu.

Motor redskaber

Der er havelejere der ikke respektere vores ordensregler, husk der må ikke bruges motorredskaber søn og helligdage efter kl. 12 middag, det var der nogen som glemte i Pinsen.

Aktivitetskalender, ordensregler og den nye folder fra Aalborg Kommune.

Vi har omdelt følgende til jer, se  i jeres postkasser om den ligger der, dem der ikke har modtaget den, kan få den i Oasen lørdag el. hos formanden i have nr. 113.

Bankospil

Husk banko starter lørdag d. 17juni kl. 14, dørene åbneskl.13.

Sommerfest

Der afholdes sommerfest lørdag d.22 juli. reserver denne dag.Nærmere herom senere.

Godt naboskab

Begynd nu at tænke på et emne til godt naboskab, det er en præmie som kommunen giver, efter indstillinger fra foreningerne, det kan være en nabo som er god til at lytte eller en  som er meget  hjælpsom. Og så skal der være så mange underskrifter derpå. Indstillingen skal være formanden i hændesenest 1 august.

Konsulentbesøg

D. 4 juli kommer Konsulent Søren Bøgeskov for at bedømme haver til præmiering, hvis der er nogle havelejere som har spørgsmål til ham, kan I henvende jer til formanden senest d.30 juni.

God sommer.

Mvh. Bestyrelsen

 


Meddelse nr. 1 - 2017

Efter afholdt generalforsamling ser bestyrelsen således ud:

Formand: Inger Kløjgaard, Læsøgade 22, telefon 28 55 29 27. Have nr. 113

Kasserer: Pia Larsen, Aggersundvej 16, telefon 20 40 71 86. Have nr. 24

Næstformand: Torben Olesen, Steen Billesgade 12, telefon 22 40 92 26 Have nr. 22

Bestyrelsesmedlemmer:

Hans Møller Nielsen Have nr. 128

Henning Bech Have nr. 20

Lars Lynge Hansen Have nr. 7

Claus Hansen Have nr. 15

Suppleanter: Susanne Sørensen, Have nr. 17 og Brian Hansen, Have nr.29

Pladsmand: Knud Møller, Have nr. 76

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Forslag behandlet på generalforsamlingen:

Forslag fra have 74 og 109A, ang. flytning af generalforsamling. Ikke vedtaget, da det er kongres bestemt, at generalforsamlingen skal afholdes inden de første 3 måneder i regnskabsåret.

Forslag fra have 42 og 53 ang. ingen bestyrelsesmedlemmer i vurderingsudvalget. Kunne ikke behandles, da det kræver en vedtægtsændring i de lovmæssige vedtægter. Men forslaget bliver sendt til Nordjysk Kreds repræsentantskabsmøde i april, samtidig forslog generalforsamlingen at man skulle vurderer have på kryds og tværs af foreningerne. Dette sendes også til Kredsen.

Forslag til ændring af ordlyd i § 17.8:
Ændres til: Ukrudt og andet affald må ikke henkastes på vejene eller omkringliggende arealer.
Sand, grus, ral, sten og lign. må ikke opmagasineres i mere end 5 hverdage på p.pladserne.
Biler og andre køretøjer må ikke parkeres på haveforeningens område fra november til april.
Campingvogne må ikke parkeres på haveforeningens område uden tilladelse fra bestyrelsen.

Forslag til ændring af ordlyd i § 17.10:
Ændres til: Hækken klippes 2 gange om året, første gang fra sidst i juni til først i juli. Anden gang sidst i september, efter bestyrelsens anvisninger.
Hækkens højde skal maks være 160 cm og bredden maks 0,5 m. Beskæring af hækken må kun ske i løvfaldstiden, fra oktober til april. Sprøjtning af hække pga sygdomsangreb udføres af lejeren, efter bestyrelsens anvisninger.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIGTIGT!!!

Stophanerne skal være lukkede og havelågerne åbne fra d. 17/3,
da vi skal have kontrolleret og trykprøvet vores vandledning inden vandåbning.

Vandåbning bliver i år lørdag d. 25. marts kl. 10.
Husk at jeres stophaner skal være LUKKET.


Læbælter

Aalborg d. 19/4 2017

Kommunen er gået i gang med at fræse stubber op og jævne jorden for at de senere kan så græs i vores læbælter. Derfor SKAL alle sørge for at ALT er fjernet i læbælterne indenfor de næste par dage, så vi kan få lavet vores læbælter pæne.

Hilsen bestyrelsen


Ekstraordinær Generalforsamling

Aalborg d. 17 marts 2017.

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i

Oasen tirsdag d.28 marts kl. 19.00

med det ene punkt, forslaget fra generalforsamlingen d.17 februar,
Som lyder;
Vurderingsnævnet består af 3 medlemmer, 2 valgt på generalforsamlingen på skift for 2 år ad gangen, genvalg kan finde sted. Det 3 medlem udpeger bestyrelsen af sin midte, men vedkommende skal godkendes af generalforsamlingen.

Forslag;
Vurderingsnævnet består af 3 medlemmer, som vælges af generalforsamlingen på skift for en 2 års periode. Der bør ikke være medlemmer fra bestyrelsen. Begrundelsen er, vi mener, at alle 3 medlemmer skal på valg efter en 2 års periode og forbundet anbefaler, at vurderingsnævnet og bestyrelsen holdes adskilte.

Da forslaget er en vedtægts ændring kræves der, at 2/3 af medlemmer er tilstede og 2/3 af de fremmødte har stemt derfor. Der var 53 tilstede og heraf stemte 20 for forslaget og 11 imod. Der skal være 35 tilstede for at forslaget kan vedtages, ved almindeligt flertal.

Med venlig hilsen

Bestyelsen.


VIGTIGT !!!

Stophanerne skal være lukkede og havelågerne åbne
fra d. 17/3,
da vi skal have kontrolleret og trykprøvet vores vandledning inden vandåbning.

Vandåbning bliver i år lørdag d. 25. marts kl. 10.
Husk at jeres stophaner skal være LUKKET.


Til orientering !!

Vi har i dag fået besked fra Aalborg Kommune, ang. de starter på torsdag d. 19/1 2017, med at tynde ud i vores læbælter. Derfor skal dem, som har noget i læbæltet, få det fjernet hurtigst muligt, så kommunen kan komme til derude.

Mvh
Bestyrelsen

 


Forslag til generalforsamling

HUSK - HUSK - HUSK

Generalforsamling fredag d. 17 februar 2017. (Der kommer invitation med dagsorden ud senere)

SIDSTE FRIST for indlevering af forslag til generalforsamlingen er d. 17 januar kl 12.

Forslagene skal afleveres til Formand Inger Kløjgaard.