Meddelelse om Generalforsamling 2021

 

Har du gode forslag til vores forening? 

Den 19/3 2021 er der, såfremt coronarestriktionerne tillader det,  generalforsamling i Vejgaardhallen. Senest 14 dage før modtager du en indkaldelse indeholdende dagsorden og årets regnskab. 

Før vi kan udfærdige den endelige dagsorden har vi brug for dit input. Du har nemlig som medlem selvfølgelig mulighed for at præge foreningen gennem forslag til generalforsamlingen. 

Det kan dreje sig om forslag af næsten enhver karakter. Ser du for eksempel mulighed for at forbedre foreningens ordensregler, vedtægter, procedurer, fællesarealer eller andet, så lad os endelig vide det.

Dit/dine forslag skal du skrive i en mail og sende det til formand Inger Kløjgaard på haver.nordjyskkreds@stofanet.dk. Alternativt kan du skrive et brev og sende det med post, men vær opmærksom på, at postomdeling tager relativt lang tid og at forslaget skal være formanden i hænde senest en måned før generalforsamlingen. 

Drejer dit/dine forslag sig om ændringer i ordensregler eller vedtægter, så er det vigtigt, at du anfører præcis hvilken paragraf eller hvilket punkt, du ønsker ændret. Det er vigtigt, at vi alle ved præcist, hvad vi stemmer om. 

Sidste frist for indsending af forslag er 19. februar. 

Du kan læse foreningens vedtægter vedrørende generalforsamling foreningens hjemmeside, www.berthelsensminde.dk. Generalforsamlingen beskrives i §9. 

Vi glæder os til at se gode konstruktive forslag til forbedringer af vores fællesskab. 

Mvh

Bestyrelsen, Jørgen Berthelsens Minde

 


Referat bestyrelsesmøde oktober 2020

Bestyrelsesmøde 5. oktober 2020


 

Afbud fra: Vibeke, Jackie.

 

 1. Godkendelse af dagsorden. Dagsorden godkendt

 2. Punkter til eventuelt og indkomne spørgsmål:

 3. Information fra formanden:

Kredsbestyrelsen mødes med repræsentanter fra forbundet i morgen.

Inger fordeler præmier til de individuelle foreninger, da der jo ikke er præmiefest. 

Byrådet har godkendt de nye lejekontrakter. Det betyder, at de snart træder i kraft. 

 

 1. Præmiehøjtidelighed i Oasen lørdag den 17/10 kl 11-13. Kun præmietagere og bestyrelsen deltager. 

Bestyrelsen meddeler til Inger, om de deltager senest lørdag den 10/10. Inger og Henning bestiller 3 stk uspecificeret smørrebrød til hver deltager. 

Derefter kaffe og småkager. 

Kim inviterer. Tilmelding er til Inger på både tlf og mail. 

 

 1. Regnskabsstatus:

  1. Oasen: Regnskab er endnu ikke afsluttet.  

  2. JBM: Der mangler haveleje fra 3 haver. 

 

 1. Havesalg - Vurderinger - adresseændringer

 2. Legeplads: 

Projektet kører videre. Kørepladetilbud indhentes. 

 1. Generalforsamling: Dato fastlægges af Inger snarest. 

 2. Havesyn: 

 3. Kommende arrangementer/vigtige datoer:

Vandlukning: 31/10 kl 10.00.

Henning kontrollerer generator og benzin.  

Afbud fra: Carina. 

 

 1. Eventuelt:

Tranholmvej - dæksler larmer endnu mere efter de er blevet færdige med belægning.

Indberetning af vand - vandaflæsninger skal fremover indsendes til kassereren. Sidste frist er 5/11.

Indberetning af forsikringsoplysninger: Sidste frist er til generalforsamlingen. Oplysningerne skal sendes til Inger på haver.nordjyskkreds@stofanet.dk. Der skal noteres dato for modtagelse af oplysninger. De skal være os i hænde før generalforsamlingen. 

 

 1. Punkter til og dato for næste møde: 31/10.


 

 1. Godkendelse af referat


 


Oktobermeddelelse

Hej havelejere.

 

Bestyrelsen holdt i mandags bestyrelsesmøde efter havesyn. Det er der kommet følgende meddelelse ud af:

 

Affaldscontainere

Containerne tømmes sidste gang den 28/10. Det betyder, at vi vil samle dem ind umiddelbart derefter - vi kender endnu ikke det præcise tidspunkt, men de skal helst forblive tomme indtil vi henter dem. Vi vil indtrængende bede jer om, at I ikke fylder noget i containerne efter den 27/10. 

 

Vandlukning

Vandet lukkes lørdag den 31/10. Havelejere behøver ikke foretage sig noget i denne forbindelse, men det er en god idé at lukke for stophanen ved denne lejlighed - så er I sikre på, at den er lukket, når vi åbner i den nye sæson. 

 

Vandaflæsning

Sidste frist for aflæsning er 5/11 2020. Aflæsningen skal sendes til foreningens kasserer, Carina, på jbmkasserer@gmail.com eller på tlf 27632729.

HUSK at angive havenummer.

 

Med venlig hilsen

 

Bestyrelsen
Referat af bestyrelsesmøde 7. september

Bestyrelsesmøde 7. september 2020


 

Afbud fra: Ingen

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt

 1. Punkter til eventuelt og indkomne spørgsmål:

Hækklipning ender 4 dage før man må begynde at beskære. Det er uhensigtsmæssigt, at man først skal klippe og så beskære fire dage senere. Vi udsender en besked, at man må beskære sin hæk den sidste uge af hækklipningen. 

Forslag til generalforsamling, at man må beskære sin hæk ved anden klipning. 

 1. Information fra formanden:

Intet nyt fra forbund.

Kredsen: Der har været afholdt valg. Vi har samme formand. Ditte Silberbauer blev valgt ind. 

Der bliver ingen formandsmøde i efteråret. 

Der er præmiefest den 3/10 i Vejgaardhallen. 

 1. Procedure ved havesalg og vurdering: 

Bestyrelsen skal iflg forbundets regler besigtige haver/bygninger, før de vurderes.

I forbindelse med salg, udfærdiges en attest, som erklærer omfanget af ulovlig bebyggelse. Køber skal underskrive, at de er informerede om forholdene.

 1. Vurderingskursus: 24. september. Inger sørger for at informere vurderingsudvalget og for tilmelding. 

 2. Legeplads: 

Carina har kontrakt klar til underskrift. Foreningen skal selv finansiere bortskaffelsen af 33 m3 jord. 

Vi kan overveje, om vi skal bruge jorden til et kreativt formål - eksempelvis pukler. 

Der kan blive behov for køreplader til en pris af 10000-20000 kr Carina undersøger en pris.

 1. Revision: 

Finn har været i kontakt med en revisor, som kunne anbefale et regnskabsfirma, der kan gøre det billigt. Han forventer en pris på ca 20.000 kr. Det er enstemmigt vedtaget. 

 1. Regnskabsstatus:

  1. Oasen: Inger informerede.

  2. JBM : der mangler haveleje fra 28 medlemmer. Der udsendes rykkere med gebyr pålagt. Konsekvens hvis det skyldige beløb + rykkergebyr ikke er betalt indenfor 14 dage er opsigelse uden videre varsel. 

Carina informerede om forrentning af vore konti.

 1. Havesalg - Vurderinger - adresseændringer

Have 13 er solgt. 

Have 137 er til salg. 

 1. Havesyn: 

Hækkehøjde: Der skal ændres i ordensreglerne, så det får en konsekvens, hvis man klipper sin hæk i en højde, som ikke er i overensstemmelse med generalforsamlingens bestemmelser. 

 1. Opfølgende havesyn: 

Dato: Torsdag 24/9 

Ansvarlige: 

Gade 1 og 4: Henning og Brian. 

Gade 3 og 6: Jackie og Finn.

Gade 2 og 5: Susanne, Vibeke og Kim.

 1. Kommende arrangementer/vigtige datoer:

Præmiefest: 3/10. Sidste tilmelding 20/9. 

Hækklipning: Start 12/9, slut 27/9. Man må beskære. 

Vandlukning: Lørdag 31/10 kl 10.

Afslutning på duer: Lørdag 26/9. Inger bestiller mad. 

Afslutning på banko: 19/9.

Vinsmagning: Der er ikke kommet et tilbud endnu. 

Julefrokost: Bestyrelsens julefrokost afholdes i november. Evt. 14. november. Henning undersøger, om vi kan være på Færøkroen. 

Fællesspisning: 16/9 og 7/10. kokke efterlyses. 

 1. Eventuelt:

Godt naboskab: Der skal indstilles kandidater inden søndag. Begrundelse skal sendes til Inger. 

Spiritusbevilling: Der skal søges en bevilling, som kan dække Oasens åbningstid. 

 1. Punkter til og dato for næste møde: 

Spiritusbevilling

 1. Godkendelse af referat:

Referatet er godkendt. 

 


Arbejdsdag 8/8 2020


Vigtige meddelelser august 2020


Referat bestyrelsesmøde august 2020


Se referat af seneste bestyrelsesmøde


Banko

30-6

Baaaaanko!!

På tirsdag, den 30/6, er der atter banko i Oasen. Dørene åbner kl 18 og spillet starter kl 19. 

Der kan købes kaffe/kage og kolde drikke. 

Inger har lovet, at hun har pladen fuld af gode præmier 

Vel mødt


Meddelelse om parkering

21-6

Hej havelejere,

Bestyrelsen får ofte henvendelser fra havelejere, som er frustrerede over, at det til tider er svært at finde en parkeringsplads i haveforeningen. Særligt i weekender og på helligdage opstår der trængsel. Da haveforeningen blev anlagt, var det en anden tid, hvor langt færre havde egen bil. Derfor er der nok i dag en del mere trængsel, end man dengang nogensinde kunne forudse. 

Problemet er tidligere blevet adresseret. Eksempelvis er der lavet mulighed for, at man i gade 1 og 2 kan parkere sine trailere i læbæltet for enden af gaderne. Det hjælper en del, men vi vil gerne prøve, om I vil være med til at forbedre forholdene yderligere. 

Bestyrelsen opfordrer til følgende:

 • hvis du har mange gæster, så bed dem parkere ved Oasen.

 • hvis du i gade 3-6 har en trailer, så se, om du ikke kan parkere den således, at du kan parkere din bil i forlængelse af traileren.

 • parker så tæt som muligt, men sørg dog for, at de der har havelåge ud til parkeringspladsen også kan få en trailer med ud. 

 • undgå, hvis muligt, at have både privatbil og arbejdsbil parkeret i selskabet. 

Vi kan, desværre, næppe helt løse udfordringen omkring parkering. Vi må derfor allesammen gøre vort bedste for, at generne bliver så små som mulige. Vi håber på jeres forståelse for og accept af forholdene. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 


Meddelelse om affaldshåndtering

21-6

Hej havelejere.

Vi har i foreningen en udfordring, som vi, bestyrelsen, har brug for jeres hjælp til at klare - affaldshåndteringen. 

Formålet med med vores affaldsplan er IKKE at lave en renovationsordning, der helt matcher den vi har hjemme i vores helårsbolig. Vi er en frivillig forening, hvor alt arbejde er baseret på frivillige kræfter. Der kommer ingen myndighed og rydder op eller passer gaderne. 

I haverne skal vi i princippet selv sørge for at komme af med næsten alt affald - på nær det mest nødvendige husholdningsaffald.

Det betyder at vi alle, uden undtagelse, skal følge denne plan: 

Containerne i gaden

I containerne i gaderne kan vi KUN aflevere det affald, som man normalt vil lægge i posen under køkkenvasken. Det vil sige: madrester, madindpakning, affald som har været i kontakt med mad.

Boblerne ved Oasen

Glas, dåser, småt jern, flasker, papir og småt pap, plasticbeholdere skal sorteres fra og afleveres i boblerne ved Oasen. 

Haveaffaldspladsen ved Oasen

Alt haveaffald (ikke jord) under en meter i længden kan afleveres. Vi sparer penge, hvis vi smider vores affald så langt frem på pladsen som muligt. 

Alt andet affald, end det her nævnte skal vi selv sørge for at bortskaffe.

Boblerne ved Oasen bliver stillet til rådighed af kommunen og tømmes i et interval, som vi ikke har indflydelse på. Bestyrelsen arbejder for at få flere bobler, så kapaciteten passer til det øgede aktivitetsniveau i haverne.

Bestyrelsen håber på, at vi kan samarbejde om at løse udfordringen - og at alle har lyst til at bidrage til at bevare et rent miljø i haverne. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

Sankt Hansaften 2020


Der afholdes Sankt Hansaften den 23/6. Grillen tændes kl 17 og bålet kl 20.

Referat af ekstraordinær generalforsamling
Banko starter op!

16-6

Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaanko!!

På tirsdag, den 16/6, slår vi dørene op for sæsonens første bankospil i Oasen. 

Dørene åbner kl 18 og spillet starter kl 19. Inger har allerede skaffet en masse fine præmier, så der er noget at se frem til. 

Til de, der ikke er så heldige at vinde, er der gratis kaffe og kage at trøste sig på. Vinderne må også gerne få. 

Vi ses!


Ekstraordinær generalforsamling

14-6

 

Ekstraordinær generalforsamling

 

Til alle havelejere

Hermed dagsorden til ekstraordinær generalforsamling den 14/6. Eneste punkt på dagsorden er valg af kasserer. 

 

På valg er:

Carina Kristensen, have 19c

Glennie Mikkelsen, have 37. 

 

Fremgangsmåde: 

Gade 1 og 2 stemmer mellem kl 13.00 og 14.00.

De øvrige gader mellem 14.00 og 15.00. 

Når du ankommer til Oasens område bedes du stille dig i kø ved indgangen til Oasen. Du skal holde 1 meters afstand til foranstående. 

Når du kommer ind i Oasen skal du registreres. Når det er sket, modtager du to stemmesedler til din have. Hvis I er fremmødt flere end en, skal I følges. 

På en stemmeseddel skal du skrive ET navn. 

Stemmetællere udpeges mellem fremmødte medlemmer på dagen. Overvej om du vil melde dig til opgaven og oplys det til Inger, når du ankommer. 

 

Brevstemme: 

Da nogle fortsat er i karantæne/isolation, ser vi os nødsaget til at åbne for muligheden for at brevstemme. Det kan du på følgende måde:

Et brev med to stemmer pr have indleveres i en lukket kuvert med tydeligt havenummer. Du skal skrive navnet på den kandidat, du ønsker at stemme på på TO sedler, som du lægger i kuverten. Kuverten skal afleveres i postkassen ved Inger i have 113 senest den 13/6 kl 17.00. 

 

Vel mødt

 

Bestyrelsen JBM

 

Referat af bestyrelsesmøde juni 2020


Genåbning af Oasen


Der åbnes for Døde duer og Banko.

Vedr. støjgener fra Tranholmvej

Bestyrelsen er i dialog med kommunen omkring Tranholmvej og støjgener herfra. Nogle havelejere fra gade 1 oplever, at der er kommet betydeligt mere støj siden vejen blev udvidet. Det vil vi selvfølgelig gerne arbejde for at få nedbragt. 

En af støjgenerne har sit udspring i, at der er ujævnheder i vejen. Disse ujævnheder fører til højlydte "brag", når tunge lastbiler passerer i høj fart. Kommunen oplyser, at de i år skal have lagt et nyt slidlag på vejen og før det skal alle ujævnheder udbedres. Det betyder, at den almindelige støj bliver mindre pga det nye slidlag og at brag/bump gerne helt skal forsvinde. 

 

Som borgere i kommunen har vi muligheden for at søge om støjreducerende tiltag i øvrigt. Det gør vi på lige fod med alle andre og det vil altid være et prioriteringsspørgsmål, hvor pengene bruges. Vi er optimister og tænker, at vi er værd at prioritere, så vi laver selvfølgelig en ansøgning. Et positivt udfald kan vi ikke garantere, men vi kan garantere, at vi prøver. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen, JBM


Ekstraordinær generalforsamling


Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 14/6. Læs her hvorfor og hvordan.

Referat af esktra bestyrelsesmøde maj 2020


Se, hvad din bestyrelse arbejder med.


Referat bestyrelsesmøde maj 2020


Se, hvad din bestyrelse arbejder med.


Der mangler fortsat tegninger ...

27. april 2020

Hej havelejere

Sidste år lige efter generalforsamlingen udsendte vi formularer fra kommunen. Vi skulle udfylde dem med diverse oplysninger om vores haver - og lave en grundplanstegning over alle bygninger. 

Rigtigt mange har afleveret, men der mangler desværre stadig omkring 40. Kommunen rykker. De vil og skal have dem. 

Vi skal derfor venligt men bestemt bede de sidste indlevere udfyldrte formularer til Inger i have 113. I kan aflevere dem til hende personligt eller lægge dem i hendes postkasse - men husk, at papirer afleveret i hendes postkasse skal lægges i en pose, så de ikke fugtskades. Ring evt til Inger på 28552127 og aftal med hende hvornår og hvordan I afleverer. Hun kan også hjælpe med oplysninger på stort set alle haver. 

På forhånd tak.

Bestyrelsen


Havesynet gennemføres som planlagt

4-5

 Hej havelejere.

Vi skal blot gøre opmærksom på, at der er havesyn den 4/5 som planlagt. Vi glæder os til at komme rundt og se de flotte haver. 

Til nye medlemmer kan vi fortælle, at havesyn betyder, at bestyrelsen går rundt og ser haverne efter i forhold til ordensreglerne. Du behøver ikke være i haven, når vi kommer forbi, men hvis du er, så er det altid hyggeligt at hilse. 

På hjemmesiden kan du læse en vejledning på, hvad det er, vi i bestyrelsen kigger efter. 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Alle aktiviteter aflyst indtil videre


På grund af coronavirus er der ingen aktivitet i haveforeningen.

Brænde søges til Sankt Hansbål


Før du smider tykkere grene i komposten, så læs lige her.

Referat af bestyrelsesmøde marts 2020


Se hvad bestyrelsen besluttede

Referat generalforsamling 2020


Se, hvad der blev vedtaget på årets generalforsamling

Rotter


Aalborg, den 20. juni 2019 Se pdf.

Brandforsikring


Artikel fra havebladet om krav om brandforsikring i haverne.

Folkeregistrer adresse & Helårsbeboelse


Helårsbeboelse se venligst denne pdf. Som omhandler det med folkeregister adresse og helårsbeboelse , I vores tilfælde hvor vi SKAL have en lovlig folkeregister adresse uden for haveselskabet iflg. Love og vedtægter, ordenregler eller Alm. bestemmelser i Aalborg kommune. Med venlig hilsen. Bestyrelsen

FORSIKRINGS PÅTALE


Hej alle have lejere. Venligst læs denne FORSIKRINGS PÅTALE på vedhæftet pdf. Dem som allerede har vist deres police/ kvittering på generalforsamlingen eller ind til d.d. kan se bort fra denne skrivelse. Send eller forevis police/ kvittering inden d. 01-07-2019 Inger have 113. haver.nordjyskkreds@stofanet.dk René have 62. jbmkasserer@gmail.com -- Venlig hilsen bestyrelsen H/F. Jørgen Berthelsens minde.

Vedr. Salg og køb

 

Hej Havelejer.
 
For gemnemføringene af salg skal der medbringes kontant penge.
Indskud: Kr. 1000,-
Papirpenge: kr. 300,-
 
Inden et salg kan gennemføres 
Skal pengene overføres på vores deponeringskonto 2-3 dage før salget, 
Regnr. 5363 Kontonr. 0245089. 
På grund af fortrydelsesret.
6 dage efter godkendt salg vil pengene blive overført til sælgers konto.med et fratræk på kr. 2.-
for  det er et gebyr til banken.
+
Ved have salg skal vi bruge følgende på køber.  
Fulde navn:
Adresse:
Post nr. & By:
Tlf.:
E.mail:
Fødselsdato:
Måned: 
År:
 
Venligst send det til 
eller
 
På forhånd tak
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
H/F. Jørgen Berthelsens minde.


2020. HUSK: Kontrol af vandur.

 

Husk venligst at lave en kontrol på jeres vandur ved start på sæsonen 2020 og jævnligt kontrollere at det tæller, gerne flere gange i sæsonen.

Hvis det ikke virker så kontakt da venligst en fra bestyrelsen hurtigst muligt.

HUSK: I må ikke selv skifte vandur eller få en vvs mand til det før bestyrelsen har fået besked.

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen


Afbrænding og gift

 

Hej alle

Der er været en del snak om brug af ukrudtsbrænder og afbrænding i kolonihaver samt brug af bålfade

Jf. Almindelige bestemmelser § 13 er brug af åben ild udendørs ikke tilladt under nogen for.

Her må ovennævnte emner hører under og det er bestyrelsens ansvar at der ikke sker brug af åben ild i kolonihaverne.

Brug af kemisk ukrudtsbekæmpelsesmidler er ikke tilladt på kommunal jord under nogen form,

det skulle gerne være med i alle ordensregler, og I må for god ordens skyld gerne sættes det i jeres tavle.

Medd venlig hilsen 

BESTYRELSEN


* HUSK HASTIGHEDEN *

HUSK: 

Hastigheden er kun 20 km/t i hele haveforeningen JBM`s område ( HUSK DET )


Om åbne ild steder i havene

Her er det der står.
Jeg har været på beredskabet hjemmeside og har også snakket med dem i telefonen,

Der står mange gode ting også om ÅBEN ILD/ILDSTEDER 

MEN de skriver og siger at det er Aalborg kommunes Almindelige bestemmelser for kolonihaver. 

Se nedenfor det et det der gælder.

13. Almindelige bestemmelser for kolonihaver Aalborg kommune.

I vores vedtægter bliver brugt samme tekst.

§ 18.14. Enhver form for åbent ildsted, kakkelovn, pejs o.l. som kræver skorsten, må ikke etableres i kolonihave- bebyggelsen. Når en kolonihave med et kolonihavehus med et ildsted bliver ledig, skal ildstedet fjernes, også selvom ildstedet er lovlig opført på opførelsestidspunktet. Udendørs er åben ild ikke tilladt under nogen form. Herfra er dog undtaget flytbar grill.


Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk